ลดของเสียชุมชน-เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนตั้ง 5 ธนาคารขยะ

จันทร์ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๓๖
ในช่วงสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ระบาด อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน วันนี้ขอแนะนำช่องทางเพิ่มรายได้เงินออม ลดปริมาณขยะในครัวเรือนควบคู่กับการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันครับ
ลดของเสียชุมชน-เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนตั้ง 5 ธนาคารขยะ

จากนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเหล็กสหวิริยาในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการของธนาคารชุมชนขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะและสร้างการออมเงินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผนวกกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายในชุมชน ปัจจุบันมีธนาคารขยะชุมชน ภายใต้ธนาคารชุมชนแล้ว  5 แห่ง ที่ตำบลพงศ์ประศาสน์ ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งนุ่น หมู่ 10 ตำบลธงชัย ได้แก่ ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9 ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง หมู่ 11 และตำบลกำเนิดนพคุณ ได้แก่ธนาคารชุมชนบ้านสวนฉัตร หมู่ 5  เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

นางมณฑา  โตใหญ่  ตัวแทนธนาคารขยะบ้านดอนสูง หมู่ 11 ตำบลธงชัย เล่าถึงรูปแบบการทำงานของธนาคารขยะชุมชนว่า ธนาคารขยะชุมชนถือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขาย และผู้รับซื้อ ทำหน้าที่ เปิดรับฝากขายให้แก่สมาชิกธนาคารชุมชน เมื่อมีสมาชิกนำมาฝากขายที่ธนาคาร ธนาคารจะทำการบันทึกบัญชีตามจำนวนปริมาณแก่ผู้ฝากเป็นหลักฐาน เมื่อมีปริมาณขยะในธนาคารขยะเป็นจำนวนมากแล้ว จะดำเนินการขายให้กับหน่วยงานที่รับซื้อ และนำรายได้จากการขายนั้น ไปเป็นเงินออมให้แก่สมาชิกที่ฝากขาย และผลกำไรที่ได้จากการขายขยะไปปันผลให้กับสมาชิก

ตัวแทนธนาคารขยะบ้านดอนสูง บอกว่า "ล่าสุด ได้นำขยะจากการรับฝากของธนาคารขยะบ้านดอนสูง มาจำหน่าย โดยมีขยะประเภทกระดาษ 43.1 กิโลกรัม ขวดพลาสติก 45.1 กิโลกรัม ขวดแก้ว 6.5 กิโลกรัม  ฯลฯ  ซึ่งสามารถรวบรวมปริมาณขยะในครั้งนี้ได้ถึง 269 กิโลกรัม มีรายได้จากการขายรวม 912 บาท ทำให้สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้ 269 กิโลกรัมเช่นเดียวกัน และลดภาระด้านกำจัดขยะให้แก่ชุมชน ขอบคุณกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ได้เข้ามาสนับการดำเนินงาน สอนการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้ชุมชน และทำให้ชุมชนสมาชิกได้มีรายได้เพิ่มช่วยเสริมในช่วงภาวะโควิดระลอกใหม่ระบาด

นายอรรกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ผู้แทนกลุ่มเหล็กสหวิริยา กล่าวว่า  "ถ้าทุกครัวเรือนในชุมชนหรือทุกหลังคาเรือนในประเทศไทย มีการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีจะทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่ปลอดขยะได้ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสวยงาม ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความปลอดภัย โดยไม่ปรากฎเป็นข่าวว่ามีสัตว์ไปกินถุงพลาสติก เข้าไปอยู่ในขวดพลาสติก หรือพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกระเพาะอาหารของสัตว์และมนุษย์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์ของโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิค ผมมองว่าแต่ละครอบครัวส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่บ้านกับคนในครอบครัว ปริมาณขยะในครัวเรือนก็มีมากขึ้น หากทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ ทำให้แต่ละครัวเรือนมีรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะขาย และลดปริมาณขยะในครัวเรือน หากเราเริ่มจากจุดเล็กๆ ในครัวเรือน ก็จะสามารถช่วยกันคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในระดับประเทศได้"

เวลาทำการธนาคารขยะชุมชนในอำเภอบางสะพาน 5 แห่ง

ธนาคารชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4  ตำบลพงศ์ประศาสน์ เปิดทำการ ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ธนาคารชุมชนบ้านทุ่งนุ่น หมู่ 10 ตำบลพงศ์ประศาสน์ เปิดทำการ ทุกวันที่ 6 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ธนาคารชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9  ตำบลธงชัย เปิดทำการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

 ธนาคารชุมชนบ้านดอนสูง หมู่ 11 ตำบลธงชัยเปิดทำการ ทุกวันที่ 7 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ธนาคารชุมชนสวนฉัตร หมู่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ เปิดทำการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด