สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ศุกร์ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๖:๓๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นสาขาที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 บาท ผู้ที่ต้องการเข้ารับการประเมินฯ สามารถสมัครเข้าประเมินได้ทุกวันเวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 634 608 -9 ต่อ 501
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

โดยหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ มีอายุ 5 ปี (เสียค่าธรรมเนียมในการประเมิน 1,000 บาท) มีเอกสารประกอบคำขอดังนี้

1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (แบบ คร.10) ฉบับจริง 1 ฉบับ
3) รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1x1.5 นิ้ว ฉบับจริง 2 ชุด

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด