สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการฝึกสาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซล

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๕๗
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการฝึกอบภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมศุนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง สาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2564  ระยะเวลา 30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการยกระดับความร้ความสามารถด้านช่างในการออกแบบติดตั้งหรือประยุกใช้งานแผงผลิตพลังงานโซล่าเซลล์ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองได้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการฝึกสาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการฝึกสาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด