มกอช. ร่วมคณะนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. หารือร่วมมือด้านการเกษตร FAO

พฤหัส ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๐๔
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายจอง จิน คิม (Mr. Jong-Jin Kim) ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ ถนนพระอาทิตย์ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ FAO โดยมีประเด็นสำคัญในการหารือ ได้แก่ การเตรียมพร้อมของไทยในการเข้าร่วมงาน UN food system summit 2021 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารของไทยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะขยายความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเกษตรร่วมกับ FAO อย่างใกล้ชิดต่อไป
มกอช. ร่วมคณะนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. หารือร่วมมือด้านการเกษตร FAO

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด