สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานฯ

พุธ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๑:๑๗
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานฯ ให้กับผู้ว่างงาน แรงงานอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่ถูกเลิกจ้าง หยุดงาน รวมถึงแรงงานอิสระที่ต้องการมีทักษะอาชีพเสริมหรือต้องการเปลี่ยนสาขาอาชีพ ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง มีกำหนดเปิดรับสมัครฝึกอาชีพ เพื่อเตรียมเข้าทำงานในสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 64 ฝึกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานฯ

โครงการฯดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่กำลังแรงงาน เพื่อสร้างคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ แรงงานฝีมือ มีทักษะในการทำงาน มีความรู้ และความเข้าใจต่างๆ ความผิดพลาดในการทำงานย่อมน้อยลง แบ่งการฝึกอบรมเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สนพ.ปราจีนบุรี 2 เดือน หลังจากนั้น จึงฝึกงานในสถานประกอบกิจการต่ออีก 1 เดือน ซึ่งจะเริ่มฝึกอบรมภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
  2. จบการศึกษาระดับม.3 หรือเทียบเท่า
  3. มีร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
  4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักฐานการรับสมัครเบื้องต้น

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ สนพ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2564 หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 0 3729 0380 - 1 ต่อ 116 หรือ 117 Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด