เด็กอาชีวศึกษาเชียงรายสุดเจ๋ง คว้ารางวัลการประกวดวาดภาพงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 และงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๑
นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปิดเผยว่า งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (Chiangrai Asean Flower Festival 2020) ณ สวนไม้งามริมแม่น้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่นอำเภอเมืองเชียงราย จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 และงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 (17th Chiangrai Flower Festival) ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย เทศบาลนครเชียงราย จัดโดยเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 ภายในงานได้จัดและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความงดงาม รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ซึ่งนักเรียน นักศึกษา และครูประจำแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพด้วย ถือเป็นการฝึกประสบการณ์ผ่านการประกวดในระหว่างการศึกษา เพื่อที่จะได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ และพัฒนาทักษะ ความสามารถของตนเองในอนาคตต่อไป
เด็กอาชีวศึกษาเชียงรายสุดเจ๋ง คว้ารางวัลการประกวดวาดภาพงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 และงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ 3 ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17 ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายธวัตรชัย ขันวัง นักศึกษาระดับ ปวส.1 งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 ประเภทนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้แก่ นางสาวเนตรอัปสร มาโมเต นักเรียนระดับ ปวช.2 และประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายธวัตรชัย ขันวัง นักศึกษาระดับ ปวส.1 นอกจากนี้ รางวัลที่นักเรียน นักศึกษา และครูประจำแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับ มีดังนี้

การประกวดวาดภาพงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020

ประเภทนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสิทธิพล จอมปัญญา นักเรียนระดับ ปวช.2
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเย็นจิต อางี นักเรียนระดับ ปวช.3 และนายกษฎา คำวัง นักเรียนระดับ ปวช.1 ประเภทนักศึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธนวัฒย์ จอมแก้ว นักศึกษาระดับ ปวส.1
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอเนก อมรอรุณโรจน์ นายสมรรถชัย รุ่งประชา และนายพีรยุทธ อยู่ลือ นักศึกษาระดับ ปวส.1

ระดับประชาชนทั่วไป

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุรชิต ทะยะธง ครูประจำแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

การประกวดวาดภาพงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 17
ประเภทเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวพิชญ์นรี ราชคม นักเรียนระดับ ปวช.1 นางสาวเย็นจิต อางี นักเรียนระดับ ปวช.3 นายศุกร์ ปัญญา นักเรียนระดับ ปวช.3 นางสาวเสาวนีย์ เบ่อเชกู่ นักศึกษาระดับ ปวส.2 และนางสาวพรรณี แมกู่ นักศึกษาระดับ ปวส.2

ประเภทประชาชนทั่วไป

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุรชิต ทะยะธง ครูประจำแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด