วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๔:๒๐
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญ   กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม  เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และหน้ากาก N95  มุ่งลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์  โดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย  ดังนี้
วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 และ ASTM  F2100 ให้บริการทดสอบ  ดังนี้

 • คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง
 • การทดสอบความแตกต่างความดัน
 • การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว
 • การทดสอบการลามไฟ
 • การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง
 • การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากาก N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก.2480-2562 และ ASTMF 2100 และ NIOSH  42  CFR  Part 84  ให้บริการทดสอบ  ดังนี้

 • คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง
 • การทดสอบความต้านการหายใจ
 • การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว
 • การทดสอบการลามไฟ
 • การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง
 • การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง
 • การรั่วของวาล์วระบายอากาศออก

ทั้งนี้กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบทั้งสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล นอกเหนือจากการให้บริการทางวิทยาศาสตร์แล้ว กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ยังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม  วว. โทร.  0 2577  9000,0 2577 9344  ในวันและเวลาราชการ

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด