ประกวดผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ให้เกียรติเข้าร่วมตัดสินรางวัล Thailand Green Design Awards (TGDA) 2021 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของ อ.ส.ค. มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด Thai-Denmark Green Awards จำนวน 35ชิ้นงาน ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง (ตึก KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด