ก.แรงงาน พัฒนาช่างยิปซัม เน้นฝึกซ่อมสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม

จันทร์ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๐:๑๖
ก.แรงงาน ยึดประชารัฐจับมือเอกชน พัฒนาช่างยิปซัมลงปฏิบัติงานจริงช่วยสังคม ซ่อมสร้างสาธารณประโยชน์นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน และบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้นำด้านการตลาด แผ่นยิปซัมในประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานด้านงานยิปซัม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นให้ กพร. ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ และส่งเสริมการมีงานทำของแรงงานไทยนายธวัช กล่าวต่อไปว่า
ก.แรงงาน พัฒนาช่างยิปซัม เน้นฝึกซ่อมสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม

ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในงานยิปซัมสามารถได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการจ้างงานในตลาดแรงงาน ในปี 2563 ได้ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ น่าน สมุทรสาคร อุบลราชธานี และระนอง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 102 คน และเพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานมีความต่อเนื่อง ในปี 2564 มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ (1) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งยิปซัม และสาขาช่างฉาบยิปซัม ระดับ 1 และระดับ 2 (2) จัดแข่งขันฝีมือแรงงานสาขาช่างยิปซัม ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่เปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างยิปซัม (3) จัดฝึกอบรมช่างยิปซัม นำร่องการฝึกอบรมที่จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลำปาง และสงขลา และขยายฝึกอบรมทั่วประเทศต่อไปในอนาคต"การฝึกอบรมช่างยิปซัมใช้หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการติดตั้งผนังฝ้าเพดานและฉาบรอย ต่อยิปซัม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน การติดตั้งระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม การฉาบรอยต่อยิปซัม โดยเน้นให้ผู้เข้ารับอบรมได้ปฏิบัติงานจริง ในการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก ศาลาอเนกประสงค์ เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง ความร่วมมือที่ดีที่สามารถพัฒนาช่างฝีมือ ควบคู่การช่วยเหลือชุมชนและสังคม" อธิบดีกพร. กล่าว

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน พัฒนาช่างยิปซัม เน้นฝึกซ่อมสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด