ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต"

พุธ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๙:๑๙
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต" เนื่องด้วยการเพิ่มผลิตภาพนั้นเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่โดยมีการสูญเสียน้อยที่สุด ดังนั้น องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิต จึงเป็นองค์กรที่มีความแข็งแรง และมีความสามารถสูงสุดในการดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของทรัพยากรต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรผู้สนใจสมัครจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 6 หมวด ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การวางแผนการเพิ่มผลผลิต การตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ  
ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ประเภทการเพิ่มผลผลิต

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานในการยื่นเอกสารประกอบการสมัครขอรับรางวัลได้ที่  www.industry.go.th/…?p=2576 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร. 02-6195500 ต่อ 585 E-mail : [email protected] Line :@FTPI (lin.ee/…8ISbtcn)

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด