มจพ.ระยอง รับนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง โควตาภาคตะวันออก

อังคาร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๑๖
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) รับจำนวน 20 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ (เรียนนอกเวลาราชการ) รับจำนวน 40 คน รายละเอียดดังนี้
มจพ.ระยอง รับนักศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง โควตาภาคตะวันออก

           คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

  1. ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันสอบข้อเขียนและวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 9 เมษายน 2564) หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก หรือสำเร็จการศึกษาแล้วจากสถานศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออก หรือทำงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ตะวันออก
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาช่างยนต์  ช่างกล  ช่างกลโรงงาน ช่างแมคาทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ช่างเครื่องมือวัด  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3.   สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างแมคาทรอนิกส์  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ช่างเครื่องมือวัด  ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรม
  4. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

          การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่  มีดังนี้

  1. การสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 11 มกราคม 2564 - 22 มีนาคม 2564 ที่www.admission.kmut/…b.ac.th
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ www.admission.kmutnb.ac.th หรือ eat.kmut/…b.ac.th
  3. สอบข้อเขียน (10.30-12.00) สอบสัมภาษณ์ (13.30-16.00) วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง
  4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ www.admission.kmutnb.ac.th หรือ eat.kmut/…b.ac.th
  5. การชำระเงิน (21,950.00 บาท) วันที่ 21-28 เมษายน 2564 ที่ stdadmis.kmutnb.ac.th/…in.aspx

สามารถดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที www.admission.kmutnb.ac.th หรือ eat.kmutnb.ac.th  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 19 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120  โทรศัพท์ 038-627001 ถึง 3

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด