ก.ล.ต. ยกเลิกกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและเพิ่มความสะดวกผู้ประกอบการ ภายใต้แนวทาง Regulatory Guillotine

อังคาร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๕:๐๙
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยกเลิกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพิ่มความสะดวกผู้ประกอบการ โดยผู้ลงทุนยังคงได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสจากความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (Enabling regulatory framework & connectivity) โดยการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการมีกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานผ่าน Regulatory Guillotine* ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนดังกล่าว เพื่อให้มีกฎเกณฑ์เท่าที่จำเป็น ขณะที่การใช้บังคับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและรองรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ก.ล.ต. จึงทบทวนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านธุรกิจจัดการกองทุนและยกเลิกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อให้มีความเหมาะสมตามโครงการ Regulatory Guillotine และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การรายงานผลการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 และ
  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การตั้งตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536

ทั้งนี้ การยกเลิกประกาศดังกล่าวจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด