คณะทำงานฯขอรับจัดสรรหมายเลข "ดีอีเอส" หารือความจำเป็น ขอใช้หมายเลขแบบสั้น 4 หลักของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

อังคาร ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ๐๘:๕๐
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564  นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น 4 หลัก) ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8  ที่ประชุมได้พิจารณาเบื้องต้นเห็นว่าการขอรับหมายเลข 4 หลักดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อ 23 ธันวาคม 2546 ที่จะต้องให้ไปใช้บริการโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111) โดยให้เชื่อมโยงแบบ Sub Call ที่เป็นหลักเกณฑ์ความจำเป็นด้านความมั่นคงของประเทศ  อย่างไรก็ตามที่ประชุมขอเชิญผู้แทนจากกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ชี้แจงข้อมูลความเป็นจำเป็นในการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์ 4 หลักเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
คณะทำงานฯขอรับจัดสรรหมายเลข ดีอีเอส หารือความจำเป็น ขอใช้หมายเลขแบบสั้น 4 หลักของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

โดยวัตถุประสงค์ในการขอหมายเลขดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข่าวสารและเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เพื่อลดข้อจำกัดในเรื่องจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีไม่เพียงพอ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สะดวกรวดเร็วทันต่อสถานการณ์  ซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีมีภารกิจในการป้องกันชายแดน คลอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนมและ มุกดาหาร

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะทำงานฯขอรับจัดสรรหมายเลข ดีอีเอส หารือความจำเป็น ขอใช้หมายเลขแบบสั้น 4 หลักของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด