บูรณาการสร้างอาชีพ - ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ขอทานในกรุงเทพฯ

อังคาร ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔ ๑๗:๓๐
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. กล่าวกรณีกรรมาธิการ (กมธ.) สวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ประสาน กทม. แก้ปัญหาคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรมว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการรับเรื่องราว คัดกรอง ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ติดตาม ตรวจสอบ ลงพื้นที่สำรวจ การเยี่ยมบ้าน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยไม่ให้บริการที่พักค้าง ขณะเดียวกันได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเขตและสำนักเทศกิจดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับ กทม. สำรวจพื้นที่เก็บสถิติข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง สถานที่และรูปภาพประกอบ เพื่อแจ้งเหตุคนไร้ที่พึ่งกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 หรือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 8661 หรือบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง และสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการบูรณาการทีมสหวิชาชีพ เพื่อการจัดระเบียบในพื้นที่เขตเมื่อได้รับการประสานงาน
บูรณาการสร้างอาชีพ - ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ขอทานในกรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้มีแนวทางให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และขอทานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกรณีคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ที่ไม่มีอาชีพ และมีความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการสร้างเสริมอาชีพและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต กทม.จะส่งต่อเข้าสู่นิคมสร้างตนเองของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือแนะนำให้ติดต่อกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีงานทำ บริการจัดหางาน และการแนะแนวอาชีพ ส่วนกรณีกลุ่มคนขอทาน เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 จึงต้องส่งตัวไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อคัดกรอง ก่อนการพิจารณาให้การคุ้มครองสวัสดิภาพ เช่น การรับตัวไว้ในสถานสงเคราะห์ การให้การสงเคราะห์ การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ หรือการส่งต่อไปตามกฎหมายเฉพาะ

ที่มา: กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด