ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย

พฤหัส ๒๑ ธันวาคม ๒๐๐๖ ๑๖:๓๘
กรุงเทพฯ--21 ธ.ค.--กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ยกระดับมาตรฐานการค้า สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทยรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย” มีผู้เข้าร่วมกว่า 600 คน “สมาคมการค้าผผผู้ผลิตน้ำตาลไทย” รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2549
วันนี้ (วันที่ 21 ธันวาคม 2549) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาใหญ่ประจำปีในหัวข้อ “ทศวรรษแห่งความแข็งแกร่งของสถาบันการค้าไทย” โดยมี ฯพณฯเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีรว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ทั้งยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐกับการปรับตัวของสถาบันการค้า” โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 600 คน
ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการรวม 4 กิจกรรมใหญ่ๆ มาไว้ในงานเดียวกัน คือ 1.การให้แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับการปรับตัวของสถาบันการค้า พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานกับสถาบันการค้าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข็มแข็งและเครือข่ายในการทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการโดยมีสถาบันการค้าเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงโครงข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นเครืองมือในการต่อรองทางการค้าบนเวทีโลกได้ 2.การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในประเทศไทย 3.การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจการค้าและสถานณ์การค่าเงินบาท และ 4.นิทรรศการด้านการส่งเสริมสถาบันการค้าของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณามอบรางวัลสำหรับสมาคมการค้าดีเด่น ได้ใช้เกณฑ์ในการประเมินตามหลัก Balanced Score Card ซึ่งประเมินสมาคมการค้าใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ มิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ มิติที่ 3 คุณภาพในการให้บริการ มิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร โดยมีรางวัลรวม 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุด 1 รางวัล อีก 4 รางวัลเป็นรางวัลคะแนนสูงสุดในแต่ละด้าน (มิติ) ด้านละ 1 รางวัล
ผู้ที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.254 ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย และยังได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนดีเด่นตามมิติที่ 1 อีกด้วย
ส่วนรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนดีเด่นตามมิติที่ 2 ได้แก่ สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ และรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นตามมิติที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สมาคมการค้าที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ สมาคมการประกันชีวิตไทย
ทั้งนี้ การพิจารณามอบรางวัลสำหรับสมาคมการค้าดีเด่นดังกล่าวก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมาคมการค้าและการบริหารจัดการของสมาคมการค้าที่เป็นมาตรฐานสากล อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับสมาชิกทั้งหมดต่อไป
การจัดงานในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจการค้าต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งหากแต่ละธุรกิจเดินไปอย่างโดดเดี่ยว คงจะไม่สามารถพัฒนาได้มากนัก จึงต้องแสวงหาพันธมิตรทางการค้า เพื่อร่วมคิดร่วมกันดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงในการดำเนินธุรกิจการค้า ซึ่งในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ทั้งการแข่งขันภายในประเทศและการแข่งขันกับต่างประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สุนิสา ทองวรรณ (โอ๋)
โทร. 0-2643-1191 ต่อ 13 หรือ 08-4105-7878

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด