">

อาชีวะส่งนักเรียน นักศึกษา แข่งแกะสลักหิมะนานาชาติฮาร์บิ้น 2564 รูปแบบวิถีใหม่

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๑

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่งทีมนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม "การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ" ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 ที่สอศ. ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ประจำปี 2564 ได้ปรับรูปแบบการแข่งขัน การตัดสิน และการให้คะแนนใหม่ โดยให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานด้วยโมเดล 3 มิติจาก ดินเหนียว นำเสนอและส่งผลงานในรูปแบบภาพถ่าย และคลิปวีดีโอ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาและตัดสินผลงานระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาชีวะส่งนักเรียน นักศึกษา แข่งแกะสลักหิมะนานาชาติฮาร์บิ้น 2564 รูปแบบวิถีใหม่

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ชื่อผลงาน "ฟ้าหลังฝน" นำเสนอในแนวคิด All life is happy with dreams, hopes, encouragement. ทุกชีวิตมีความสุขด้วยความฝัน ความหวังและกำลังใจ โดยมีนางรุ่งนภา อุดมชลปราการ ครูผู้ควบคุม และนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 3 คน ได้แก่ นายชโยทิต สุขสวัสดิ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 นายธวัชชัย สนธิพิณ และนางสาวน้ำฝน จันทร์จรูญ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำเสนอแนวคิดด้วยผลงานที่ชื่อว่า "มหัศจรรย์ พลังรัก สร้างโลก" เป็นภาพช้างโอบกอดกัน สื่อถึงความสงบสุขของโลก ได้พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และวิถีการดำเนินชีวิตของคนที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูผู้ควบคุม และนักเรียนสาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ 3 คน ได้แก่ นายอำพล ธรรมทอง และนายชวลิต นามบุรี นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 และนายสุภาพ ชารีเครือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2

ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ชื่อผลงาน "The beauty of nature and civilization that awaits you ความงามแห่งธรรมชาติและอารยธรรมที่รอคอยการมาเยือน" เป็นการเชิญชวนให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมความงามแห่งธรรมชาติและอารยธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย โดยมีนายกิตติพล วิเชียรเชื้อ และนายอมรรัตน์ ศรีหิน ครูผู้ควบคุม และนักเรียนสาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ 2 คน ได้แก่ นายนภดล ศรีอินกิจ และนายพัธนพงค์ จันทร์เตย นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ชื่อผลงาน "ความหวัง ชีวิตใหม่ เราจะก้าวไปด้วยกัน" นำเสนอผ่านแนวคิด ความสัมพันธ์ของมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด โดยมีนายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูผู้ควบคุม และนักเรียนสาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์ 3 คน ได้แก่ นายชยพล นุ่นเนียบ นางสาวนริศรา พริกนุ่น และนางสาวชนากานต์ ใจงาม นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวปิดท้ายว่า การแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสามารถ ทั้งยังเป็นการนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาฝึกประสบการณ์ผ่านการแข่งขันดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคตต่อไป และอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมส่งแรงใจ ร่วมเชียร์ให้ทีมอาชีวศึกษาครองแชมป์เป็นสมัยที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด