มกอช. เสริมความรู้เกษตร ใช้แพลตฟอร์ม DGTFarm.com ขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๓
มกอช. เสริมความรู้เกษตร ใช้แพลตฟอร์ม DGTFarm.com ขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
มกอช. เสริมความรู้เกษตร ใช้แพลตฟอร์ม DGTFarm.com ขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อช่วยลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทุกภาคส่วนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการขายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีแพลตฟอร์มสำหรับขายสินค้าออนไลน์มากมาย ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีแนวคิด "เกษตร 4.0" เพื่อให้เกษตรกรสามารถยกระดับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า มกอช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้พัฒนาเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ หรือ DGTFarm.com สำหรับเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกร ผู้ประกอบการได้พบกับผู้บริโภคที่มีความต้องการที่ตรงกันได้ โดยสินค้าเกษตรที่สามารถเข้ามาจำหน่ายใน DGTFarm.com จะต้องเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้การรับรองมาตรฐาน หรือเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ QR Trace (ระบบตามสอบสินค้าเกษตรด้วย QR Code Traceability)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบออนไลน์บน DGTFarm.com ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ที่เป็นสมาชิกรายเดิมและผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิก DGTFarm.com มกอช. จึงได้จัด "โครงการสัมมนาส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ภายใต้แนวทาง "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเทคนิคการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จ การขนส่งสินค้าให้ยังคงคุณภาพไปจนถึงมือผู้บริโภค ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ให้ปลอดภัย อีกทั้ง ยังเป็นจุดเชื่อมโยงธุรกิจให้กับเกษตรกรที่มีสินค้ามาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ โดยกำหนดการจัดสัมมนา 4 ครั้ง เกษตรกรผู้เข้าร่วม ครั้งละ 100 คน รวมทั้งหมด 400 คน ได้แก่ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง จ.อยุธยา มีเกษตรกรที่เข้าร่วมสัมมนา 14 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ครั้งที่ 2 ภาคใต้ จ.สงขลา (หาดใหญ่) ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

ปัจจุบัน DGTFarm.com มีสมาชิกทั้งหมด 2880 ราย ร้านค้าของเกษตรกร จำนวน 447 ร้านค้า โดยแบ่งหมวดหมู่ ได้แก่ ตลาดเกษตรอินทรีย์ 176 รายการ ตลาดเกษตรปลอดภัย GAP 278 รายการ และตลาดสินค้า QR Trace 180 รายการ ซึ่งมีรายการสินค้า 766 รายการ ได้แก่ ผัก ผลไม้ ข้าว ไข่ ประมง ปศุสัตว์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และสินค้าแปรรูป

"DGTFarm.com จะเป็นช่องทางออนไลน์ที่จะช่วยลดต้นทุนการสร้างร้านค้า ลดระยะเวลา สามารถทำการค้าได้อย่างไม่จำกัดทั้งสถานที่ และเวลา อีกทั้งยังเป็นช่องทางกระจายสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน จากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และความเข้มแข็ง เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal"เลขาธิการ มกอช. กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด