">

ก้าวสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพ ... กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล "สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๕

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม นายกสมาคม และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด มอบรางวัล "สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 แก่นิสิตนักศึกษาที่ชนะการตัดสินจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 48 เรื่อง โดยผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไป ได้แก่ เรื่อง "เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ฝนตกไม่ทั่วฟ้า" โดย ทีม Youngjustice จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เรื่อง "ถนนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(ซอยตาเอียด)" โดย ทีม 3 in 1 Production จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท สำหรับรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน อัตลักษณ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงรางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ก้าวสู่วิชาชีพสื่ออย่างมีคุณภาพ . กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มอบรางวัล สายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

ทั้งนี้ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" เป็นโครงการความร่วมมือของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังจัดโครงการรางวัล "สายฟ้าน้อย" เปิดเวทีให้นิสิตนักศึกษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เข้าประกวด แบ่งเป็น การประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 ประเภท และสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 4 ประเภท คือ ประเภทวิถีชุมชน อัตลักษณ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และข่าวทั่วไป เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพหลังจบการศึกษาต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด