สอศ.จับมือคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่งจัดพิธีลงนามพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการประชุมทางไกล

พฤหัส ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๒

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับและพัฒนา การอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ และความสามารถทางภาษาจีน กับ คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดผ่านการประชุมทางไกล ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

สอศ.จับมือคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่งจัดพิธีลงนามพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาผ่านการประชุมทางไกล

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยได้มีนโยบายในการยกระดับและพัฒนาด้านอาชีวศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมการอาชีวศึกษา การปรับภาพลักษณ์ เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และในระดับนานาชาติ การดำเนินงานความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงเป็นภารกิจสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนา การจัด การอาชีวศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ และส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีนานาชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีบทบาทและภารกิจ ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานอาเซียนและมาตรฐานสากล รวมไปถึงการมีทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานานาชาติ ในระดับอาเซียนและภูมิภาคต่างๆของโลก

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ที่จะพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา การฝึกอบรมครู การแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การฝึกงาน และทุนการศึกษารวมถึงการยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสร้างความตระหนักรู้ถึงมาตรฐานการเรียนภาษาจีน และการร่วมกันที่จะสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น โดยการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

ด้าน นายเติ้ง ลุ่ย รองผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครฉงชิ่ง กล่าวว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา การยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีน สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกัน และพร้อมจะผลักดันในทุกกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในทุกๆด้านต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด