">

วศ. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกผนึกกำลังสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พฤหัส ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๐

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำโดย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง วศ. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และระหว่าง วศ. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตศรีราชา โดยทั้งสามหน่วยงานเห็นพ้องให้จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะภาคเอกชน และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา" นอกจากนั้น ยังได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมหารือให้ข้อคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในห้องปฏิบัติการและแนวทางการให้การอบรมด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 โดยมีหน่วยงานร่วมหารือดังต่อไปนี้1. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตศรีราชา จ.ชลบุรี3. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 จ.ชลบุรี4. บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด5. บริษัทไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล6. บริษัท น้ำปลารุ่งโรจน์ จำกัด หลังจากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ วศ. ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริษัท วิค จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อ HDPE โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการ "ยกระดับการจัดการสารเคมีและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเพื่อความปลอดภัยสู่ระดับมาตรฐานสากล" ซึ่งจะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ภาคอุตสาหกรรม การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะสานต่อความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวง อว. ให้มีความเข้มแข็ง เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วศ. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกผนึกกำลังสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด