">

กปภ. เปิดตัว "อาสาประปาเพื่อปวงชน" สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์น้ำ

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๕

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัวโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและช่วยดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ ร่วมสอดส่องดูแล ตรวจสอบท่อประปาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้นได้ นำร่องร่วมกับ 66 โรงเรียนทั่วประเทศ เริ่มแล้วที่ จ.พิษณุโลก

กปภ. เปิดตัว อาสาประปาเพื่อปวงชน สร้างเครือข่ายเยาวชนอาสาพิทักษ์น้ำ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประปาและขยายเขตบริการเพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำที่สะอาด มีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน สำหรับปีนี้ได้ให้นโยบาย กปภ. เพิ่มเติมเพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและช่วยดูแลรักษาพัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ และแบ่งปันประสบการณ์ด้านวิชาชีพประปาให้แก่ประชาชน ดังนั้น กปภ. จึงได้ริเริ่ม โครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ขึ้นเป็นปีแรก โดยลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งสิ้น 58 โรงเรียนและโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อีก 8 โรงเรียน ซึ่ง กปภ.เขตทั้ง 10 เขต และ กปภ.สาขาในพื้นที่ จะจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำให้แก่เยาวชน ทั้งการประหยัดน้ำ การดูแลแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ การสังเกตน้ำสูญเสียภายในบ้าน วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค และส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอาสาเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เช่น พบแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด พบท่อแตกท่อรั่วในสถานที่ต่าง ๆ พบการรั่วไหลของน้ำต้องทำอย่างไร เป็นต้น เพื่อช่วยลดน้ำสูญเสียและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กปภ. ได้นำร่องดำเนินโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนแล้ว ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และโรงเรียนกัลยาณิวัฒณา 1 โดยมีนางสาววีฤทัย มณีนุชเนตร อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG & CSR) ร่วมกับ กปภ. เขต 10 กปภ. สาขานครไทย และ กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้แก่เยาวชน กิจกรรมสร้างเครือข่าย "ฮีโรน้อย?อาสาพิทักษ์น้ำ" พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบระบบประปาให้แก่โรงเรียนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จ.พิษณุโลก หลังจากนี้ กปภ. จะดำเนินโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และในระยะยาวจะขยายโครงการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด