SIRI เผยผลจากความมุ่งมั่นสู่ Sansiri Sustainability Mission ติดลิสต์ "หุ้นยั่งยืนปี 63"

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๓๐

นางสาววรางคณา อัครสถาพร รักษาการ ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รับโล่เกียรติคุณจากดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จากการดำเนินธุรกิจครอบคลุมในทั้ง 3 มิติ คือมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ทั้งนี้ บริษัทมีผลงานโดดเด่น จากการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมตามแผนโมเดลธุรกิจเปลี่ยนโลกที่ได้วางไว้ โดยยกระดับจาก Sansiri Green Mission สู่องค์กรแห่งความยั่งยืน Sansiri Sustainability Mission ในปี 2563 บทพิสูจน์จากผลงานที่สำคัญ อาทิ

SIRI เผยผลจากความมุ่งมั่นสู่ Sansiri Sustainability Mission ติดลิสต์ หุ้นยั่งยืนปี 63

  • การจัดทำ EIA หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ ตามที่กฎหมายกำหนด

  • การวางเป้าหมายการคัดแยกขยะ 100% ทั้งในออฟฟิศแสนสิริ, Construction Site และ Residents ทุกโครงการของแสนสิริ, คอมมูนิตี้และโรงแรม โดยวางเป้าหมายกำจัดขยะให้เป็น Zero Waste ภายใน 3 ปี

  • การพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของลูกบ้านและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการลดใช้พลังงาน ตั้งแต่การออกแบบ การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ Solar Roof, การใช้ Solar Street Light ในทุกพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, การนำ Smart Meter มาใช้งานในบางโครงการเพื่อความสะดวกและประหยัดไฟ, การนำ Smart Move มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อขยายความสามารถการใช้งานจากลูกบ้านสู่สาธารณชนผ่านแอพพลิเคชั่น พร้อมทั้งต่อยอดการใช้งาน EV แก่ผู้บริการและลูกบ้าน

  • การสานต่อ Sansiri Sustainability 2020 เดินหน้าส่งต่อชุมชนที่มีความสุข (Make a Great Neighborhood) ในโครงการ แสนสิริ แบคยาร์ด (Sansiri Backyard) ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างที่รอการพัฒนาโครงการในรูปแบบแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกผักผลไม้ปลอดสารที่พร้อมส่งมอบผลผลิตให้กับพนักงาน ลูกบ้าน ชุมชนใกล้เคียงและเด็กด้อยโอกาส สร้างความเป็นชุมชนยั่งยืนในเมือง พื้นที่เรียนรู้ และใช้ชีวิตแบบใส่ใจสุขภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการดำเนินโครงการในปี 2562 มีพื้นที่กว่า 14 ไร่ ที่โครงการ T77 และหัวหิน ซึ่งผลผลิตบางส่วนที่จัดจำหน่ายได้นำกลับคืนสู่สังคม รวมทั้งแสนสิริยังวางแผนนำผลผลิตปลอดสารนี้ไปใช้ที่สิริ เฮาส์ และโรงแรมของแสนสิริที่หัวหินและเขาใหญ่ในอนาคต

แสนสิริยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือบริการต่างๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กำหนด เพื่อสะท้อนถึงการบริหารงานที่ชัดเจน โปร่งใสและสร้างจุดเปลี่ยนสู่สังคมและประเทศไทยในด้าน Waste Management และ Green Space อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นอีกในอนาคต ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศ ที่ได้ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด