มกอช. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ

พุธ ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๖

 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ CQI and IRCA Certified ISO 9001:2015 QMS Lead Auditor Training (PR328 Course Specification) (Course Reg No: 18126) รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบรับรองในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ IRCA Certified ISO 9001 : 2015 รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เป็นผู้ตรวจประเมินในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินรายใหม่ให้เพียงพอต่อกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

มกอช. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด