อินทัช คว้า 2 รางวัล จากงาน SET AWARDS 2020

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๐๗
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลจากงาน SET AWARDS 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท เป็นปีที่ 4 และรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (ปี 2015-2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล นำโดยนายเอนก  พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมด้วยดร.ภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (คนที่ 4 จากซ้าย) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
อินทัช คว้า 2 รางวัล จากงาน SET AWARDS 2020

------------------------------------------------------------

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

1.นางสาวรัชฎาวรรณ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2.ดร.ภากร  ปีตธวัชชัย                                    กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.นายเอนก  พนาอภิชน                                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

4.นายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์                             ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร

5.นางสาวทมยันตี  คงพูลศิลป์                        ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุนและการลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด