">

SHECU ประชุมเครือข่าย คปอ. จุฬาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านความปลอดภัย เสนอร่างยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๘

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ได้จัดประชุมเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เครือข่าย คปอ.) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดย ศปอส. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 2560-2563 ที่ผ่านมาและแผนกิจกรรมประจำปี 2564 พร้อมมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น "จัดทำแผน-ฝึกซ้อม-ป้องกันไว้ก่อน" กรณีอัคคีภัยขั้นรุนแรง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนงานเป็นอย่างดีจาก 43 หน่วยงาน และมีการเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ.2565-2569 แก่เครือข่าย คปอ. ได้รับทราบ ภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ สร้างความตระหนัก เกิดเป็นวัฒนธรรมการป้องกัน นำไปสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน

SHECU ประชุมเครือข่าย คปอ. จุฬาฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านความปลอดภัย เสนอร่างยุทธศาสตร์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย มุ่งสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด