ด่วน ! ก.แรงงาน จ่ออัพสกิล โลจิสติกส์ขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ต่อยอดสายงาน

พุธ ๑๖ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๖

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมต่อยอดในสายงาน Logistics Service Provider หลักสูตร การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ รุ่น 1/2564 รับจำนวนจำกัด ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ด่วน ! ก.แรงงาน จ่ออัพสกิล โลจิสติกส์ขนส่งทางทะเลและทางอากาศ ต่อยอดสายงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเปิดการค้าเสรี และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้การค้าและการทำธุรกิจเป็นแบบไร้พรมแดน มีการแข่งขันสูง ซึ่งระบบโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเล ถือว่าเป็นต้นทุนที่เป็นตัวแปรสำคัญต่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าของธุรกิจในปัจจุบัน หากมีการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ดี ผนวกเข้ากับแรงงานที่มีฝีมือมีการพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับฝีมือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลกจะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้อย่างแน่นอนซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายยกระดับฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพซึ่ง กพร. ดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแรงงานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพแรงงานทุกระดับทั้งด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า กพร.ได้บูรณาการร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โดยโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตร การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (Seafreight & Airfreight) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 50 คน ระยะเวลาการฝึก 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2564 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2564 (อบรมเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี) เป้าหมายเป็นบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานโลจิสติกส์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับ ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจการขนส่ง การประกันภัยเกี่ยวกับการขนส่ง พิธีการศุลกากร การขนส่งทางทะเล และทางอากาศ การบรรจุและขนถ่ายสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้ามาทำงานในสายงานโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ และด่านศุลกากร

สำหรับผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) www.itbslogistics.com/…ng.html หรือโทรศัพท์ 0-2018-2800 ต่อ 8901-8902, 095-759-8058, 095-174-2589 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด