สอศ. เตรียมจัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สายงานผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร

จันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๘

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่มีการระบาดไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์การอบรมฯ ภายใน 2 ปี โดยจะครบกำหนดและมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ นับจากวันที่กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

สอศ. เตรียมจัดอบรมให้นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สายงานผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ตระหนักถึงความปลอดภัย และมาตรการต่างๆ ที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันเฝ้าระวัง โดยได้ร่วมประชุมหารือกับกรมอนามัย ถึงแนวทางความร่วมมือในการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สอศ. สาขาวิชาคหกรรมอาหาร บริหารธุรกิจและการโรงแรม โลจิสติกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร ประมาณ 50,000 คน ให้ได้รับการรับรองตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ของกระทรวงสาธารณสุข

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า การประชุมดังกล่าวมีข้อสรุปเบื้องต้นในการดำเนินการโดยมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เป็นศูนย์กลางการอบรม ระยะแรกคือจัดทำแผน และวางการอบรมร่วมกัน โดยเริ่มที่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นักเรียน นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนปัจจุบัน คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคม 2564 สำหรับรูปแบบการฝึกอบรม จะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนดไว้ คือ 1 ห้อง เรียนจะต้องมีผู้เข้ารับการอบรม และลงทะเบียนอย่างน้อย 100 คน โดยมีรูปแบบทั้งในการใช้วิทยากรอบรม และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทางระบบออนไลน์ ซึ่งกรมอนามัย จะแขวนหลักสูตรและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมอนามัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหารได้ศึกษาด้วยตนเองได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด