">

อพวช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "งานของพ่อ" ณ จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพ

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๗

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "งานของพ่อ" โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัด ร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว โดยนิทรรศการชุดนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อนำเสนอหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวความคิดและเทคนิควิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผล และสามารถแก้ไขปัญหาก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง ตลอดจนมุ่งไปสู่วิถีแห่ง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)

อพวช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ งานของพ่อ ณ จามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด