นฤมล เดินหน้าพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๑

รมช.แรงงาน เชิญชวนสถานประกอบกิจการ ร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย พร้อมยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

นฤมล เดินหน้าพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 แห่ง จากผลการศึกษาพบว่า สถานประกอบกิจการมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 51,795.53 บาท หรือคิดเป็น 3,341.65 บาท/แห่ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มทางสังคม พบว่า สถานประกอบกิจการสามารถลดจำนวนการประสบอันตรายได้จาก 302 ราย เหลือ 294 ราย นั่นหมายความว่า การลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีความคุ้มค่า รวมถึงก่อให้เกิดผลกำไรและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถลดอัตราการประสบอันตรายลงได้

รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งคู่มือและแนวทางในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่ต้องการเริ่มสร้างระบบด้านความปลอดภัยฯ เบื้องต้นด้วยตนเอง สถาบันฯ จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ยังสามารถพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดหรือยกระดับสู่มาตรฐานสากลได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับคุณสมบัติของสถานประกอบกิจการในการเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ทุกขนาดและทุกประเภท ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต้องมีบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในส่วนของประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ ประกอบด้วย ประกาศเกียรติคุณที่รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.tosh.or.th และส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือ [email protected] หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2448 9111 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด