มกอช. จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๓

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นบุคลากรภายใน มกอช. และผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ รวมจำนวน 71 คน เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สลก. และทราบถึงปัญหา อุปสรรค ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาและให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุม 511  อาคาร 5 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

มกอช. จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และจัดทำแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ 2566 ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT ภายในหน่วยงาน และจัดทำวัฒนธรรมของ สลก. ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ มกอช.  คือ "ทำงานด้วยความโปร่งใส มีส่วนร่วม มีการสอนงาน และปฏิบัติอย่างมืออาชีพ"  นอกจากนี้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง (CSR) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด