มกอช. เร่งส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2552)

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๒:๕๕
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อกำหนดและการขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2552) การใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) ซึ่งจัดโดยกองควบคุมมาตรฐาน เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร PGS ชลบุรีเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 36 คน ณ ที่ทำการกลุ่มฯ จ.ชลบุรี  โดยมีนายสุภาพ สมบัวคู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นวิทยากรบรรยายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2552) และนางสาวพิทยาธร กลิ่นกุหลาบ นักวิชาการเกษตร และนางสาววิราภรณ์  แยกไธสง นักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการสมัครเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
มกอช. เร่งส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2552)

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่การสาธิตการตรวจประเมินแปลงข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับวิทยากร  ซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะเร่งส่งเสริม ผลักดัน เพื่อที่จะจัดให้มีการตรวจประเมินเบื้องต้น (pre-audit) สำหรับการเตรียมความพร้อมของกลุ่ม PGS ชลบุรี ในการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  เมื่อผ่านหรือได้รับการรับรองแล้ว  จะสนับสนุนให้มีการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด