มกอช. เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบ พร้อมใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Q)

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๒

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ข้อกำหนดและการขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2552) การใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (เครื่องหมาย Q) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยกองควบคุมมาตรฐาน มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสุภาพ สมบัวคู เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นวิทยากรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000-2552) และนางสาวพิทยาธร กลิ่นกุหลาบ นักวิชาการเกษตร และนางสาววิราภรณ์  แยกไธสง นักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการสมัครเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ณ โรงแรมสวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

มกอช. เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบ พร้อมใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Q)

นอกจากนี้ นายอนุ เพ็ชรัน ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน ได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่การสาธิตการประเมินแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรฯ ร่วมกับวิทยากร  ซึ่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จะเร่งส่งเสริม ผลักดัน เพื่อที่จะจัดให้มีการตรวจประเมินเบื้องต้น (pre-audit) เพื่อยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  โดยเกษตรกรที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับการสนับสนุนการใช้และแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Q) อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด