นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พุธ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๑๓

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๓๔ ราย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๓๕ ราย และระดับการศึกษาวิชาชีพ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวถนอม เสวก จากวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร จ.ชุมพร

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเภทสถานศึกษารางวัลพระราชทาน มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน) จำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพการอาชีพหนองแค วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา สถานศึกษาขนาดกลาง (มีนักเรียนตั้งแต่ ๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ คน) จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร และสถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีนักเรียนตั้งแต่ ๒,๐๐๑ คนขึ้นไป) จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

โดยสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ มีจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ ครั้งซ้อนในรอบ ๑๐ ปี มีจำนวน ๗ แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด