คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด"

อังคาร ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๘

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพร่หลายในทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะในระบบสาธารณสุขนั้น การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโลกดิจิทัล มีการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นยุคของการใช้เทคโนโลยี และแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ ในขีวิตประจำวัน การเดินทาง การดูแลสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามต่างๆในอนาคต ดังนั้น เมื่อความก้าวหน้าในเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าไหร่ พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขต้องยิ่งปรับตัวมากขึ้น เพื่อให้ระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการดูแลสุขภาพบนโลกดิจิทัล จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องตระหนักและเตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนระบบการพยาบาล และสาธารณสุขไทย เพื่อนำไปสู่สังคม ที่มีการให้บริการ การศึกษา และการสร้างนวัตกรรมทางด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อดำรงไว้ซึ่งสุขภาวะที่ดีต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงจัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด" (Smart Health Care on Digital World) ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4415333 ต่อ 2460, 2465 หรือ ns.mahidol.ac.th/…ex.html

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด