ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทของบล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ที่ 'AA-(tha)'

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๕๖

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ 'AA-(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่คาดว่าจะเสนอขายของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET ('AA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิคือเพื่อนำไปใช้ในการบริหารสภาพคล่องและการระดมทุนของบริษัท

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET ที่ 'AA(tha)' อยู่ 1 อันดับ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risks) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ นอกจากนี้อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption features) และไม่มีคุณสมบัติการแปลงเป็นทุน (equity conversion) ฟิทช์พิจารณาให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมีส่วนของหนี้ที่คิดเป็นทุน (equity credit) ที่ 0% เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวมีอายุค่อนข้างสั้นและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ (Corporate Hybrids Treatment and Notching Criteria)

ฟิทช์ใช้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ MBKET ที่ 'AA(tha)' เป็นอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิง (anchor rating) ในการพิจารณาอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว อันดับเครดิตภายในประเทศของ MBKET พิจารณาจากปัจจัยสนับสนุนจากธนาคารแม่ เนื่องจากฟิทช์มองว่า MBKET เป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่และกลุ่มซึ่งคือ Malayan Banking Berhad (Maybank, BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน bbb+) โดยกลุ่มธนาคารแม่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทลูกและมีการควบคุมการบริหารงานและมีความเชื่อมโยงในการดำเนินงานในระดับสูง

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต หาเพิ่มเติมได้จากรายงานอันดับเครดิตล่าสุดหัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ 5 สถาบันการเงินไทยที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งเป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ และประกาศเครดิตพินิจแนวโน้มเป็นลบสาหรับ บล.โนมูระพัฒนสิน' ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่ www.fitchratings.com/…0123704

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด