นฤมล ชวน สปก.ร่วมส่งเสริม Zero Accident ในการทำงาน

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๖

รมช.แรงงาน เผย สถิติสถานประกอบกิจการ ร่วมกิจกรรม Zero Accident Campaign เพิ่มขึ้นทุกปี หวังให้ทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

นฤมล ชวน สปก.ร่วมส่งเสริม Zero Accident ในการทำงาน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Accident Campaign 2020 ที่จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 20 โดยนำหลักการและแนวคิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น มาปรับให้เหมาะกับประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการร่วมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ ภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานอย่างยั่งยืน

รมช. แรงงาน กล่าวต่อว่า สสปท. รายงานว่า ในระหว่างปี 2562 ถึง 2563 มีจำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.72 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยในปี 2564 จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้สถานประกอบกิจการมากขึ้นผ่านการ Live จาก สสปท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการรายเก่าที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมให้สานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางให้สถานประกอบกิจการ กลุ่ม SME ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ตลอดจนการเชิญวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับสูง ได้บอกเล่ามาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zero Accident Campaign 2020 กับทาง สสปท. สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด