รองอธิบดีฯตรวจเยี่ยมซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๑๘

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ของสหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้จัดหา สินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ปลอดภัยจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและสมาชิกสหกรณ์ทั่วไป รวมถึงสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าจังหวัดตากและสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตากมาจำหน่าย รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต อาทิ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ตาก จำกัด สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จำกัด กลุ่มแปรรูปข้าวอินทรีย์แม่ระวาง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อตาก ซึ่งทำให้มียอดจำหน่ายสินค้าเพื่มขึ้น เฉลี่ยประมาณเดือนละ 25,000 บาท ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น

รองอธิบดีฯตรวจเยี่ยมซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด