รองอธิบดีกหรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกเสาวรสหวานของสมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๑๙

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกเสาวรสหวานของสมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง จำกัด ณ บ้านซอแขะวาคี หมู่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณัฐสิทธิ์ แสงดาวกลางไพร และนายเตวิช แสงดาวกลางไพร ได้เพาะปลูกเสาวรสหวาน จำนวนพื้นที่รายละประมาณ 1 ไร่ คาดว่าผลผลิตที่ได้ประมาณ 2 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1 แสนบาท โดยนำผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในตลาดชุมชน ตลาดในจังหวัดตาก ซึ่งสหกรณ์ฯ ดำเนินการสำรวจตลาด และรวบรวมผลผลิตของสมาชิก พร้อมทั้งการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด เริ่มต้นตั้งแต่การทำแผนการผลิตและการตลาด จำหน่ายปัจจัยการผลิต การควบคุมดูแลการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP การรวบรวมผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสุ่มตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต และการขนส่ง รวมทั้งสหกรณ์ฯ ได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชผักปลอดภัย และพืชทางเลือก อาทิ มะเขือ ถั่วฝักยาว พริกหวาน บุก ฟักทองญี่ปุ่น ผักกวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องต่อไป

รองอธิบดีกหรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกเสาวรสหวานของสมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด