">

"มท.3" ลุยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เดินหน้าพัฒนาชายแดนบุ่งคล้า-แลนด์มาร์คริมโขง ยกระดับคุณภาพชีวิตชาว จ.บึงกาฬ

จันทร์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๐

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค มอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดบึงกาฬ โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ พร้อมเดินหน้า "โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ" "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบึงกาฬใต้" และ "โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (แลนด์มาร์ค)" ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ

มท.3 ลุยขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เดินหน้าพัฒนาชายแดนบุ่งคล้า-แลนด์มาร์คริมโขง ยกระดับคุณภาพชีวิตชาว จ.บึงกาฬ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หลังจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันและมอบหมายให้รับผิดชอบติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร นครพนม และบึงกาฬซึ่งวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตาม รับฟังปัญหา ความต้องการและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า สามารถพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปการค้า การบริการและการท่องเที่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายในการเชื่อมโยงเมืองชายแดนของประชาคมอาเซียน

ดังนั้น จึงกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนิน "โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ" เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ และเป็นการเชื่อมโยงกับเมืองท่าพระบาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมยกระดับชุมชนชายแดนบุ่งคล้าให้มีมาตรฐานรองรับการเชื่อมโยงในระดับสากล นอกจากนี้ยังมี "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบึงกาฬใต้" และ การก่อสร้าง "แลนด์มาร์ค" ของจังหวัดบึงกาฬภายใต้ "โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ" บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ บริเวณริมถนนข้าวเม่า อำเภอเมือง ซึ่งจะทำให้จังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและเป็นแหล่งการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอินโดจีน

ด้าน นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (เดิม) ประกอบด้วยงานปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับปริมาณการจราจรและสอดคล้องกับกิจกรรมของพื้นที่ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณปากห้วยสหาย พร้อมทางเดินเท้าและราวกันตก งานปรับปรุงทางเดินและภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง ทางจักรยาน ลานกิจกรรม ศาลาพักผ่อนชมทัศนียภาพริมโขงตลอดแนวเส้นทาง จุดชมวิวพร้อมอาคารอเนกประสงค์ สะพานข้ามปากห้วยสหาย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเป็นชุมชนเมืองการค้าชายแดนที่ได้มาตรฐานในระดับสากล สนับสนุนบทบาทการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้สร้างฐานรากเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแลนด์มาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงมีนโยบายให้กรมฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านบึงกาฬใต้ ความยาว 2,985 เมตร โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ความยาว 1,235 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเนื่องปี 2564 ในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จบรรจบเข้ากับเขื่อนเดิม

นายวิษณุ อยู่ดี ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นศักยภาพของพื้นที่ จึงมีนโยบายให้กรมฯ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่หลังเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านบึงกาฬใต้ โดยการออกแบบก่อสร้าง "แลนด์มาร์ค" ของจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้ "โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ" ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาออกแบบโครงการเบื้องต้น โดยมีแนวคิดในการออกแบบและองค์ประกอบ ดังนี้

  1. สร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬความเป็นพี่น้อง ไทย-ลาว (LANDMARK) เป็นลานพลาซ่าขนาดใหญ่ เชื่อมโยงแนวแกนของเมืองมุ่งสู่พื้นที่ริมแม่น้ำโขง
  2. 2.รักษาระบบนิเวศของพื้นที่เดิม (PARK) ให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สถานที่ออกกำลังกาย ลู่วิ่ง และทางจักรยาน
  3. สร้างพื้นที่กักเก็บน้ำ (LAKE) บึงและสวนสาธารณะให้กับเทศบาลเมืองบึงกาฬ เพื่อระบบสาธารณูปโภคที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ใช้กักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
  4. สร้างพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน (ECONOMIC AREA) เช่น พื้นที่เช่า ตลาดถนนคนเดิน ลานคนเมืองสำหรับกิจกรรมค้าขาย เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในการบำรุงรักษาพื้นที่สวนสาธารณะและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
  5. ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการของบประมาณก่อสร้างประมาณ
    ปี 2565 หากแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับจังหวัดบึงกาฬ ภาคอีสานตอนบน และอาจจะทำให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเมืองต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆ ในการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด