">

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมดำเนินโครงการ "ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert"

พุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๘:๕๕

คุณสรศักดิ์ ผดุงผล (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างกลางและจัดซื้อ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ คุณสุเทพ แก่งสันเทียะ (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินโครงการ "ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert" ยกระดับและพัฒนาฝีมีอของนักศึกษาอาชีวะ โดยมีคุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (ขวาสุด) ประธานคณะกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ คุณสง่า แต่เชื้อสาย (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นพยาน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่วมดำเนินโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert

โครงการ Living Solution Expert เกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี จัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย วิชาบังคับตามหลักสูตรปวส. วิชาความรู้พื้นฐานด้านการก่อสร้างและวิชาด้านอาชีพ รวมถึงวิชาด้านการจัดการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมฝึกงานจริงที่สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โครงการนี้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับนักเรียนอย่างตรงจุด และสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา เนื่องจากกำลังอาชีวะถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด