สอศ. ร่วมกับ กรมอาชีวศึกษา เมียนมา พัฒนาหลักสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทย - เมียนมา

อังคาร ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๔๓

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้เพิ่มความต้องการแรงงานเป็นอย่างมาก และเพื่อดึงดูดแรงงานข้ามชาติจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (OVEC) ร่วมกับ กรมอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม เมียนมา (DTVET) องค์การกุศลที่ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยจากการสู้รบชายแดนไทย-เมียนมา (ADRA Thailand) และสมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและพัฒนา (ACTED) ประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานทักษะนานาชาติ มาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีการดำเนินงานการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร แผนการฝึก แบบประเมินผล การฝึกอบรม การรับรองวุฒิบัตรของพม่า การศึกษาดูงานระหว่างพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการฝึกอบรมอาชีพหมู่บ้านไทยริมชายแดน

สอศ. ร่วมกับ กรมอาชีวศึกษา เมียนมา พัฒนาหลักสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ลี้ภัยตามชายแดนไทย - เมียนมา

เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยที่ร่วมความร่วมมือ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคตาก สำหรับเป้าหมายของการดำเนินโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ลี้ภัยการสู้รบ ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และโอกาสในการจ้างงาน การสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด