อ.อ.ป. ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 'F-I-O ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ' หวังให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. มุ่งเน้นและสร้างเจตนารมณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๐๒

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรจากทิศทางการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ขององค์กร และเป็นแบบแผนให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

อ.อ.ป. ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 'F-I-O ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ' หวังให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. มุ่งเน้นและสร้างเจตนารมณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

นางพรเพ็ญ วรวิลวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า การสร้างค่านิยมองค์กรเป็นสิ่งที่สื่อถึงความคาดหวังขององค์กร เป็นเสาหลักที่ยึดโยงให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติตาม เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ตลอดจนช่วยสร้างบรรยากาศที่กลมเกลียว กลมกลืนในการทำงาน และแนวทางในการปรับตัวเพื่อวัฒนธรรมองค์กร กอปรกับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ที่กำหนดให้มีการเสริมสร้างค่านิยมองค์กร (Core value) ผ่านการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักและปฏิบัติตนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) ซึ่งการเสริมสร้างค่านิยมต้องครอบคลุมถึงการทำงานขององค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality focused) อีกด้วย

สำหรับค่านิยมและวัฒนธรรมของ อ.อ.ป. ที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั้น เป็นการสร้างค่านิยมที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้บุคลากรได้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ อ.อ.ป. ประกอบด้วยอักษร 3 ตัว ได้แก่ F - I - O ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ ซึ่งในแต่ละตัวอักษรจะสื่อความหมาย ดังนี้

F (Foundation of forestry) เป็นองค์กรหลักในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
I (Innovation & Digital Technology) แสวงหาวิธีการใหม่ๆ พัฒนางาน เพื่อให้เกิดกระบวนการใหม่
O (Obligation & Ownership) มีความรักความผูกพัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร

ท้ายนี้ อ.อ.ป. คาดหวังว่า การกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และสืบทอดจนเป็นธรรมเนียม ตลอดจนยกระดับความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์สู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด