ก.แรงงาน ชวน SME ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ต่อยอดสู่ 4.0

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๘

ก.แรงงาน ชวนกลุ่ม SME และ OTOP ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เน้นเทคโนฯ ลดต้นทุน การผลิต ก้าวสู่ยุค 4.0

ก.แรงงาน ชวน SME ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ต่อยอดสู่ 4.0

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร. กระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยเน้นพัฒนากำลังคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายบริการภาครัฐเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มสหกรณ์ สร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ กพร. จะใช้แนวทางการให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจ ถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในได้อย่างเป็นระบบ โดยกพร. มอบหมายให้นักพัฒนาผลิตภาพแรงงานที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ให้คำปรึกษาเชิงลึก พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง และสภานการณ์ของสถานประกอบกิจแต่ละแห่ง

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในปี 2563 สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 185 แห่ง แบ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่มีพนักงานไม่เกิน 50 คน จำนวน 80 แห่ง และที่มีพนักงานตั้งแต่ 51-200 คน อีก 105 แห่ง ซึ่งสามารถพัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ จำนวน 16,360 คน สำหรับในปี 2564 วางเป้าหมายดำเนินการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ 135 แห่ง ตั้งเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงาน 9,750 คน

"โครงการนี้ กพร. มุ่งมั่นและตั้งใจเข้าไปช่วยสถานประกอบกิจการ SME ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างจริงจัง โดยได้ทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2564 นี้ จะเริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวน สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าโครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาการสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงาน ลดต้นทุนการผลิตได้แล้ว ยังเป็นการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ เรียนรู้การใช้เทคโลยีและนวัตกรรม ในการดำเนินการต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมขีดความสามารถผู้ประกอบกิจการ โทร 0 2245 4406, 0 2247 9422 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดีกพร. กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด