ก.แรงงาน AHRDA ปั้นบัณฑิตใหม่เป็นแรงงานคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์

พุธ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๕๔

กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สถาบัน AHRDA เทรนแรงงานใหม่ หนุนอุตสาหกรรมยานยนต์

ก.แรงงาน AHRDA ปั้นบัณฑิตใหม่เป็นแรงงานคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายที่ให้ความสำคัญด้านภาคอุตสาหกรรมซึ่งมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมเพื่อให้แรงงานมีทักษะและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปรับตัวโดยเฉพาะศักยภาพแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีทักษะสูงขึ้นและหลากหลาย มีทักษะการทำงานและการแก้ไขเชิงระบบสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลิตภาพและคุณภาพสูงขึ้นสามารถแข่งขันได้

นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาทักษะแรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 หลักสูตร ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ได้แก่ พื้นฐานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม และการควบคุมลำดับขั้น ให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 70 คน ที่มีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานช่างฝีมือหรือเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม จำนวน 21 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 19 มกราคม 2564 จำนวน 49 คน การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การวัดและประเมินผล เมื่อจบการฝึกอบรมแล้วจะได้เข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 20 บริษัทด้วย อาทิ บริษัท ชิบาตะ แมนูแฟคเจอริง จำกัด บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการพัฒนาทักษะดังกล่าว ช่วยให้แรงงานใหม่เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และมีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ซึ่งช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากหลักสูตรที่กล่าวข้างต้น AHRDA ยังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านยานยนต์อีกหลายหลักสูตร สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ AHRDA โทร. 0 2315 3789 หรือเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ สมัครฝึกอบรม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" รองอธิบดี กพร.กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด