ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

อังคาร ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๐๓

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย นางธิวัลรัตน์ ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้เน้นย้ำประเด็นหลัก 4 ประเด็น ดังนี้ 1.การให้การเยียวยาผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.ออกกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 3.ยกระดับทักษะฝีมือแรงงงานให้ได้มาตรฐานสากล 4.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co - Payment)

จากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจร ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด