โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

จันทร์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๔๙

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564 จัดโดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครฝึกอบรม บุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มทักษะในการทำงาน การสร้างแนวความคิด และการวิเคราะห์ มีหลักสูตรให้เลือกกว่า 30 หลักสูตร

โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชนประจำปี 2564

ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2559 และที่ กค 0409.6/ว 485 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัด

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง :
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0-2942-8822 ต่อ 203-205 , 0-2942-8831
โทรสาร : 0-2942-8830 (ในวันเวลาราชการ)
e-mail : [email protected]
สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.eto.ku.ac.th/…dex.php

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด