ซินเน็คฯ รับผลบวกจาก IPO ของ NCAP

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๗:๐๐
ซินเน็คฯ รับผลบวกจาก IPO ของ NCAP

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SYNEX) รับผลบวกจากการเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NCAP) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าที่ SYNEX ถือหุ้นอยู่ ประกอบธุรกิจหลักในการ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และมือสองยี่ห้อต่างๆ รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าอื่นๆ

โดย SYNEX เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของ NCAP จึงได้เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมตั้งแต่ปี 2560 ในสัดส่วนร้อยละ 27.5 และเพิ่มเป็นร้อยละ 40 ในปี 2562 ปัจจุบัน NCAP มีสำนักงานอยู่ 24 สาขากระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และจากความต้องการใช้ รถจักรยานยนต์ยังคงมีแนวโน้มในการเติบโตที่ดี จึงเป็นโอกาสสำหรับ NCAP ในการขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ NCAP จึงได้ทำการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 300 ล้านหุ้นให้กับ ประชาชนทั่วไป ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ประมาณ 660 ล้านบาท เพื่อใช้ ในการลงทุนในระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสินเชื่อและระบบสนับสนุนการทำงาน รวมถึงการเพิ่มวงเงินเพื่อ การหมุนเวียนในธุรกิจ

ก่อนการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปของ NCAP ในครั้งนี้ SYNEX ถือหุ้นใน NCAP จำนวน 240 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ จำนวนหุ้นทั้งหมดของ NCAP เพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านหุ้น เป็น 900 ล้านหุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน NCAP ของ SYNEX ลดลงเหลือร้อยละ 26.67 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมสำหรับการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของ SYNEX แต่ยังคงมีสัดส่วนที่มากเพียงพอในการรับผลประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ ราคาหุ้นที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึง เงินปันผลที่จะได้รับในอนาคตอีกด้วย

โดย นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NCAP ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ มั่นใจว่าการเข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลให้ NCAP มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ส่วนแบ่งกำไร รวมถึงราคาหุ้น และเงินปันผลที่ SYNEX จะได้รับจาก NCAP เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด