SCN สนับสนุน "งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13"

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๓๓
SCN สนับสนุน งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

คุณพิมพ์วนิฏา จรัสปรีดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสายงานการเงินและบัญชี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เป็นตัวแทน ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับโล่แสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสที่บริษัทให้การสนับสนุนจัดกิจกรรม "งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13" ซึ่งจัดโดยสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563

ภายในงาน SCN ยังร่วมจัดบูธแสดงโมเดลจำลองระบบการทำงานของโซล่าร์เซลล์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ โดยมี ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด