พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๔
พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดการประชุมสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ: บทเรียนจากโควิด-19 (Reimagining Decentralization to Reduce Inequality: Lessons Learned from the Covid-19)" โดยการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำหลังภาวะวิกฤตโควิด-19 นำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และคณะ ร่วมต้อนรับและมอบมาลัยข้อพระกร ณ ห้อรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด