อาชีวะ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศุกร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๘:๓๙
อาชีวะ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรับนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ งบลงทุน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๙๓๐ คน ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณของสถาบันการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เลขาธิการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดทำคำของบประมาณ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สอศ.ต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ตามกรอบปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน้นในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา อาชีวศึกษายกกำลังสอง เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด